jump to search

Regulacje

Branża tytoniowa, ze względu na specyfikę swoich działań, podlega licznym regulacjom prawnym.

Regulacje prawne

Zgadzamy się, że przemysł tytoniowy powinny być regulowany, ale również, uważamy, że powinniśmy mieć możliwość komunikowania się w odpowiedzialny sposób z dorosłymi konsumentami na temat naszych wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w celu zapewnienia wzrostu udziałów rynkowych.

Dla firmy takiej jak nasza, konieczne jest, zapewnienie jasnych i konkretnych informacji o ryzyku wynikającym z używania naszych produktów, aby pomóc konsumentom w dokonywaniu świadomych wyborów.

Zapewnienie, że sprzedaży naszych produktów jest dostępna jedynie dla dorosłych konsumentów jest jednym z naszych głównych celów.

Ponieważ z paleniem tytoniu wiąże się ryzyko zachorowania na poważne choroby, uważamy, że branża tytoniowa powinna podlegać odpowiednim regulacjom. Popieramy wyważone przepisy dotyczące wyrobów tytoniowych i chcemy pomagać w ich wprowadzaniu.

Opowiadamy się za przepisami, które mogą pomóc zredukować wpływ palenia papierosów na zdrowie i które biorą pod uwagę zarówno preferencje konsumentów jak i interes całego społeczeństwa, które w sposób otwarty i obiektywny podchodzą do zmniejszania szkodliwości jako kwestii polityki społecznej i które zapewniają naszemu biznesowi – jako odpowiedzialnej części legalnego przemysłu tytoniowego – możliwość uczciwej konkurencji i rozwoju.

Jesteśmy również przekonani, że rządy państw powinny korzystać z ogólnych zasad dobrego ustawodawstwa przy podejmowaniu decyzji, czy najlepszym sposobem na zmniejszenie negatywnego wpływu palenia na zdrowie będzie uchwalenie dodatkowych przepisów, czy raczej działania edukacyjne dotyczące ochrony zdrowia publicznego, bądź też inne dobrowolne rozwiązania pozwalające dorosłym na korzystanie z legalnego wyrobu.

Uważamy, że wyroby tytoniowe muszą być przedmiotem regulacji. Naszym zdaniem, rozsądne podejście do tworzenia przepisów uwzględnia zasady dobrego ustawodawstwa. Oznacza to, że sprawdza się, czy dane rozwiązanie jest najbardziej efektywne, zapewnia jawność procesu legislacyjnego i uwzględnia punkty widzenia wszystkich zainteresowanych. Z kolei proponowane rozwiązania są uzupełnione analizą kosztów i korzyści opartą na mocnych podstawach naukowych, współmierne do zagadnienia, które regulują, oraz co równie ważne, spójne z innymi przepisami, a także biorą pod uwagę potrzeby dorosłych palaczy, którzy chcą nadal palić.

Wyważone regulacje

Wiele rządów niepokoi jakość ustawodawstwa, wiedzą bowiem, że niedoskonałe przepisy mogą być bardzo kosztowne, mało skuteczne i podkopać zaufanie społeczeństwa do władzy. Opracowano już wiele wytycznych na temat sposobów tworzenia dobrego prawa. Wszystkie z nich poruszają te same zagadnienia:

Czy przepis jest uzasadniony? – Chodzi o jasne wyartykułowanie konkretnego problemu społecznego, ekonomicznego czy ekologicznego i przekonywające uzasadnienie wagi i spodziewanej skuteczności danej interwencji prawnej. Jest to pierwsza kwestia, którą należy rozważyć. W efekcie może się okazać, że dana interwencja prawna nie jest uzasadniona lub sprawę można uregulować inaczej niż odwołując się do formalnych przepisów. Oczywiście, należy także brać pod uwagę praktyczność i możliwość egzekwowania prawa.

Czy konsultowano przepis ze wszystkimi zainteresowanymi stronami? – Chodzi tu o szerokie i jawne konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi, powszechną dyskusję na temat interwencji państwa poprzez przepis prawny i sprawdzenie, czy możliwe jest znalezienie innych, mniej formalnych rozwiązań. Warto też wziąć pod uwagę zminimalizowanie ryzyka, że przepis będzie odzwierciedlać jedynie poglądy i dążenia wybranej grupy interesów.

Czy przeprowadzono analizę kosztów i zysków? – Jeśli uzna się, że najlepszym rozwiązaniem jest uregulowanie danej sprawy za pomocą przepisów prawa, należy przeprowadzić analizę spodziewanych, rzeczywistych kosztów i korzyści – aby decydenci byli świadomi skutków danego przepisu. Analiza ta powinna opierać się na faktach i wyraźnie określonych założeniach. Dzięki temu każde uregulowanie prawne będzie proporcjonalne do problemu i zoptymalizuje korzyści z takiego doń podejścia.

Czy wprowadzane przepisy są spójne z już obowiązującymi? – Chodzi o wykorzystanie powszechnych, standaryzowanych i praktycznych procedur przy analizie skutków prawnych, co zapewni spójność wszystkich uregulowań rządowych i ochroni rząd przed utratą zaufania z powodu braku konsekwencji.

Czy proces ustawodawczy jest należycie transparentny i zapewnia wystarczająco dużo informacji, by zagwarantować odpowiedzialność ustawodawcy? – Proces ustawodawczy powinien zapewnić jawne przekazywanie – zarówno ustawodawcy, jak i wszystkim zainteresowanym stronom – informacji na temat analizy skutków prawnych. Ustawodawca może zignorować wyniki tej analizy z powodów politycznych lub innych. Niemniej jednak jawność tego procesu zapewni, że ustawodawca będzie ponosił odpowiedzialność za tego typu decyzje.

Proponuje się także poddawanie przepisów okresowym przeglądom, aby upewnić się, czy spełniają postawione przed nimi cele. Jeśli nie, należy je znowelizować lub anulować.

Powyższe zasady mają zastosowanie do wszystkich kwestii, przed jakimi stają rządy, w tym także przepisów dotyczących wyrobów związanych z ryzykiem dla zdrowia, takich jak tytoń czy alkohol.

Palenie w miejscach publicznych

Wiemy, że wiele osób unika zadymionych miejsc, nie chce wdychać dymu tytoniowego i nie odpowiada im jego zapach. Istnieją sposoby uszanowania preferencji niepalących bez jednoczesnej dyskryminacji palaczy. Dlatego też wspieramy ograniczanie palenia w miejscach publicznych, w tym w biurach, restauracjach i barach.

Kilka krajów wprowadziło restrykcyjne środki, zakazujące całkowicie palenia w pracy i w miejscach publicznych. Uważamy, że jest to zbyt radykalne posunięcie. Jest wiele innych sposobów, żeby zminimalizować dym i nie karać palaczy – nie pozwolić, aby osoby palące czuły się dyskryminowane.

Uważamy, że rządy, pracodawcy, szpitale, firmy tytoniowe, konsumenci, a także pozostałe zainteresowane osoby mogą wspólnie wypracować praktyczne rozwiązania. Dotyczy to wprowadzenia osobnych miejsc dla osób palących i niepalących, a także odpowiedniej wentylacji, która zredukuje skutki “biernego palenia”.

Stosowane obecnie systemy filtrujące mogą poprawić jakość powietrza w pomieszczeniu, chociaż nie wyeliminują w zupełności dymu. W przypadku, gdy instalacja wbudowanych systemów wentylacji jest utrudniona, np. ze względu na rozmiar i strukturę budynku, oferowane są stosunkowo niedrogie rozwiązania, jak wprowadzona przez British American Tobacco na lotnisku Fiumicino w Rzymie wygodna przestrzeń z filtracją powietrza, w której można palić. Takie rozwiązanie spotkało się z pozytywną oceną.

Różne spółki naszej grupy wspierają również  właścicieli restauracji, sal kongresowych, kawiarni, barów, klubów i hoteli w zapewnieniu przestrzeni dla osób palących i niepalących.

Nowe przepisy

8 września 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Poniżej w formie pytań i odpowiedzi prezentujemy główne zagadnienia dotyczące wyrobów tytoniowych.

 1. Na jakich wyrobach będą znajdowały się mieszane ostrzeżenia zdrowotne? Proszę o wskazanie podstawy prawnej.
  Mieszane ostrzeżenia zdrowotne będą znajdowały się na opakowaniach wszystkich wyrobów tytoniowych do palenia. Podstawa prawna  to  art. 9b i następne Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Nowe opakowania muszą zawierać ostrzeżenia łączące grafikę z tekstem zajmujące 65 proc. przodu i tyłu opakowania papierosów i tytoniu ciętego do samodzielnego skręcania.
 2. Czy nowelizacja ustawy oznacza, że już teraz trzeba pozbyć się wszystkich starych opakowań z punktu sprzedaży?
  Do 20 maja 2017 roku obowiązywać będzie okres przejściowy, podczas którego, na rynku będzie można sprzedawać zarówno produkty w dotychczasowych opakowaniach, jak i docelowych z mieszanymi ostrzeżeniami zdrowotnymi. Po 20 maja 2017 roku na rynku mogą pozostać wyłącznie wyroby tytoniowe w opakowaniach zawierających mieszane ostrzeżenia zdrowotne.
 3. Czy w związku z nowelizacją ustawy papierosy formatu Superslim znikną z polskiego rynku?
  Nie. Znowelizowana ustawa nie zakazuje sprzedaży papierosów w formacie Superslim.
 4. Czy wraz z zakazem wykorzystywania dodatków smakowych i aromatów w papierosach znikną również papierosy mentolowe?
  Nie, od 20 maja 2017 roku nie będzie dozwolona sprzedaż wyrobów tytoniowych o charakterystycznych aromatach innych iż mentolowe.
 5. Czy wraz z zakazem wykorzystywania dodatków smakowych i aromatów w papierosach znikną również papierosy z kapsułami?
  Po 20 maja 2017 roku z rynku znikną papierosy z kapsułami o aromacie innym niż mentolowy.
 6. Czy nowe przepisy wpływają na zawartość opakowań tytoni do palenia?
  Nowe przepisy wskazują 30 gram jako minimalną ilość tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów w opakowaniu jednostkowym. Od 20 maja 2017 na rynku nie będą dostępne tytonie w mniejszych opakowaniach.
 7. Czy wprowadzenie dyrektywy spowoduje zmianę cen papierosów?
  Znowelizowana ustawa nie dotyczy cen papierosów.
max
large
medium
small
mobile