Ekologia i ochrona środowiska

Przestrzegamy międzynarodowych zasad postępowania dotyczących ochrony środowiska.

Jesteśmy globalną firmą, co oznacza, że mamy globalny zasięg. Zmniejszenie oddziaływania na środowisko jest dla nas priorytetem i dotyczy każdego człowieka, który dla nas pracuje.

Zdajemy sobie sprawę, że nasza działalność ma wpływ na środowisko i dlatego przestrzegamy międzynarodowych zasad postępowania, jeśli chodzi o ochronę środowiska. Systemy zarządzania środowiskiem stosowane przez BAT są oparte na międzynarodowych standardach,  w tym m.in. o wymagania normy ISO 14001.

Od wielu lat nasze programy ochrony środowiska obejmują takie działania jak oszczędzanie energii, wody, gospodarkę odpadami i zrównoważone rolnictwo. Istotnym aspektem tych programów jest ograniczenie emisji tlenków węgla, którym przypisuje się efekt cieplarniany.

Zmiany klimatyczne są jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego świata. Ich konsekwencje będą silnie odczuwalne w nadchodzących latach. Wpłyną na środowisko, społeczności, w których działamy, na naszą działalność i łańcuch naszych dostaw. Polegamy na zasobach naturalnych, aby wytwarzać nasze produkty, a więc ochrona tych zasobów, wsparcie ludzi z łańcucha dostaw i gotowość wobec tego, co przyniesie przyszłość, są kluczowe dla zrównoważonego rozwoju naszego biznesu. Dlatego też planujemy przyspieszyć realizację naszych dotychczasowych celów środowiskowych do 2025 roku i osiągnąć neutralność wobec efektu cieplarnianego do 2030 roku.

Zarządzanie środowiskiem naturalnym

W fabryce w Augustowie wdrożyliśmy i stale utrzymujemy System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015, System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001:2015, System Zarządzania Energią zgodny z ISO 50001:2018 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z wymaganiami normy  OHSAS50001:2018, w wyniku czego ustanowiliśmy Zintegrowany System Zarządzania.

Zintegrowany System Zarządzania stanowi nierozerwalną całość z innymi systemami zarządzania i pracy wprowadzonymi w celu ciągłego zwiększania efektywności i optymalizacji naszej produkcji, t.j. Integrated Work System (IWS).

Nasze działania w kwestii ochrony środowiska w Augustowie, gdzie znajduje się jedna z naszych fabryk, obejmują następujące podstawowe obszary:

Ochrona powietrza

Dzięki budowie stacji gazu skroplonego, zamieniliśmy olej opałowy na gaz, zmniejszając emisję do atmosfery zanieczyszczeń, takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, pyły. W konsekwencji nasza augustowska fabryka nie ma problemu z utrzymaniem emisji na poziomie niższym niż emisja dopuszczalna, określona w przepisach ochrony środowiska.

Instalacja pochłaniania odorów przy krajalni przyczyniła się z kolei do zmniejszenia emisji pyłów i uciążliwych zapachów powstających w procesie przygotowania krajanek tytoniowych.

Ochrona wód

Przebudowaliśmy sieć kanalizacyjną i wodociągową; wszystkie ścieki z terenu zakładu kierowane są teraz do systemu kanalizacji i miejskiej oczyszczalni, która po modernizacji posiada trzystopniowy system oczyszczania ścieków z usuwaniem biogenów. Dodatkowo zainstalowaliśmy separatory klejów i innych związków chemicznych, które powodują, że ścieki zawierające takie związki nie są odprowadzane do sieci miejskiej, lecz trafiają do oczyszczalni.

Gospodarka odpadami

Wprowadziliśmy segregację odpadów. Wszystkie surowce nadające się do ponownego wykorzystania są zbierane selektywnie i sprzedawane firmom przetwórczym. Znacząca część odpadów produkcyjnych jest przekazywana do kompostowania lub spalania z odzyskiem energii. W konsekwencji, poziom recyklingu odpadów produkcyjnych z fabryki w Augustowie wynosi 100%.

Efektywność energetyczna

Poprzez integrację zarządzania energią z praktyką biznesową, fabryka ustanowiła procesy ciągłej poprawy wyniku energetycznego. Ma to wymierny wpływ na osiąganie ogólnych celów w zakresie łagodzenia zmiany klimatu, poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Fabryka w Augustowie jest także w 100% zasilana energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych, co potwierdzają tzw. gwarancje pochodzenia.

Ochrona zdrowia w miejscu pracy

Zawsze było dla nas jasne, że ludzie, których zatrudniamy, są kluczem naszego sukcesu. Bez nich nie bylibyśmy w stanie realizować naszej strategii i budować lepszego jutra dla wszystkich naszych interesariuszy.

Dążymy do tego, aby zapewnić bezpieczne środowisko pracy i jak najlepsze warunki zdrowotne wszystkim naszym pracownikom i wykonawcom. Skupiamy się na tym, aby budować otwartą i przyjazną kulturę pracy – taką, która przyciąga i angażuje różnorodnych, utalentowanych ludzi, pomaga kształcić nowych liderów, zapewnia satysfakcjonujące, odpowiedzialne miejsce pracy. Różnorodność od dawna stanowiła jeden z fundamentów naszej kultury i wciąż pozostaje częścią naszego etosu działania.

Chronimy zdrowie naszych pracowników i staramy się, by było ono jak najlepsze, stawiając jako priorytet dobrą kondycję fizyczną i umysłową. Dbamy o to, by praca nie miała negatywnych skutków dla zdrowia. Zapewniamy opiekę medyczną i dodatkowe ubezpieczenia, programy wspierające zdrowy styl życia i aktywność fizyczną. Wspieramy także inicjatywy przyjazne rodzinom, które pomagają zachować równowagę między pracą a życiem prywatnym, takie jak elastyczny czas pracy czy pomoc w opiece nad dziećmi.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Głównym celem zarządzania procesem bezpieczeństwa w całej Grupie BAT jest „zero wypadków”.  

Nie stawiamy sobie cząstkowych celów sprowadzających się do zmniejszenia liczby wypadków w pracy, uznając, że takie podejście może zachęcać do tolerowania „dopuszczalnego” poziomu wypadkowości. Staramy się obniżyć jej wskaźnik dzięki aktywnemu zarządzaniu oraz technikom oceny ryzyka, które pozwalają wskazać niebezpieczne sytuacje i wyeliminować je, zanim jeszcze doprowadzą do wypadków. Zagrożenia bezpieczeństwa pracy są wszystkim znane, a ich skutki stają się natychmiast widoczne. Dlatego naszym priorytetem jest zdrowie pracowników.

Rozwinęliśmy procedury bezpieczeństwa dostosowane do konkretnych obszarów, szczególnie tych obarczonych wysokim ryzykiem. W przypadku produkcji nasz program prewencji został stworzony przede wszystkim tak, by zapobiegać wypadkom w trakcie wykorzystywania sprzętu i maszyn. Wdrożyliśmy także kompleksowy program szkoleń i procedur bezpieczeństwa, aby przeciwdziałać wypadkom drogowym i atakom na naszych pracowników pracujących w dziale handlowym.

Szczegółowo analizujemy wszystkie poważne wypadki. Dochodzenie przyczyn pozwala nam wyciągnąć wnioski i wdrożyć taki plan działania, który uchroni nas przed podobnymi zdarzeniami w przyszłości.

max
large
medium
small
mobile