jump to search

Ekologia i ochrona środowiska

Przestrzegamy międzynarodowych zasad postępowania dotyczących ochrony środowiska.

Jesteśmy globalną firmą, co oznacza, że mamy globalny zasięg. Zmniejszenie oddziaływania na środowisko jest dla nas priorytetem który dotyczy każdego człowieka, który pracuje dla nas.

Sprawy ochrony środowiska naturalnego oraz zdrowia i bezpieczeństwa to priorytety dla odpowiedzialnych podmiotów gospodarczych – British American Tobacco Polska nie jest pod tym względem wyjątkiem.

Ekologia i ochrona środowiska
 
Zdajemy sobie sprawę, że nasza działalność ma wpływ na środowisko i dlatego przestrzegamy międzynarodowych zasad postępowania, jeśli chodzi o ochronę środowiska, takich jak zrównoważony rozwój gospodarczy czy ochrona różnorodności biologicznej.
 

Systemy zarządzania środowiskiem stosowane przez British American Tobacco są zgodne z takimi międzynarodowymi standardami jak ISO 14001. Jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa pracy, stosujemy w naszej działalności zasadę „zero wypadkowości” i rozwijamy opiekę zdrowotną w miejscu pracy.

Zarządzanie środowiskiem naturalnym

Zarządzanie środowiskiem to kwestia podstawowa w naszej działalności i to nie tylko dlatego, że wszystko, czym się zajmujemy – tytoń, papier czy karton – jest wytworem środowiska naturalnego. Dlatego też z gospodarczego i środowiskowego punktu widzenia nasze wykorzystanie tych materiałów powinno zapewniać ich odnawialność.

Postawa ekologiczna oznacza stosowanie odpowiednich zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Mogą się one przyczynić do większej efektywności prowadzonej działalności dzięki opracowaniu wydajnych technologii, które pozwolą na optymalizację produkcji i procesów, oszczędność energii elektrycznej i zasobów naturalnych.

Staramy się kontrolować i ograniczać negatywny wpływ naszej działalności na środowisko naturalne, stosując zasadę trzech 'R': Reduce (redukuj), Recover (odzyskuj) i Recycle (stosuj recykling). Nasze programy ochrony środowiska obejmują takie działania jak oszczędzanie energii, wody, ochronę gleby i powietrza, zalesianie, jak najmniejsze wykorzystanie zasobów naturalnych, rolniczych środków chemicznych czy produkcji odpadów. Istotnym aspektem tych programów jest ograniczenie emisji tlenków węgla, którym przypisuje się efekt cieplarniany.

Nasze działania w kwestii ochrony środowiska w Augustowie, gdzie znajduje się jedna z naszych fabryk, można podzielić na trzy podstawowe obszary.

Ochrona powietrza

Dzięki budowie stacji gazu skroplonego, zamieniliśmy olej opałowy na gaz, zmniejszając emisję do atmosfery zanieczyszczeń, takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, pyły. W konsekwencji nasza augustowska fabryka nie ma problemu z utrzymaniem emisji na poziomie niższym niż emisja dopuszczalna, określona w przepisach ochrony środowiska.

Budowa stacji utylizacji odorów przy nowej krajalni przyczyniła się z kolei do zmniejszenia emisji pyłów i uciążliwych zapachów powstających w procesie przygotowania krajanek tytoniowych.

Ochrona wód

Przebudowaliśmy sieć kanalizacyjną i wodociągową; wszystkie ścieki z terenu zakładu kierowane są teraz do systemu kanalizacji i miejskiej oczyszczalni, która po modernizacji posiada trzystopniowy system oczyszczania ścieków z usuwaniem biogenów. Dodatkowo zainstalowaliśmy separatory klejów i innych związków chemicznych, które powodują, że ścieki zawierające takie związki nie są odprowadzane do sieci miejskiej, lecz trafiają do oczyszczalni.

Gospodarka odpadami

Wprowadziliśmy segregację odpadów. W konsekwencji recykling odpadów kształtuje się na poziomie 98%. Duża ilość odpadów jest kompostowana w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Suwałkach. Wszystkie surowce nadające się zaś do ponownego wykorzystania są zbierane selektywnie i sprzedawane firmom przetwórczym.

Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem niedopałkami papierosów i pustymi opakowaniami po papierosach

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące materiałów, z jakich wykonane są filtry i opakowania papierosów przez nas produkowanych, oraz informacje dotyczące wpływu tych materiałów na środowisko.

Filtry produkuje się z acetatu - celulozy nasączonej plastyfikatorem - trójacetyną. Czas ich biodegradacji to ok. 9 miesięcy.

Opakowania papierosów są opakowaniami złożonymi. W skład standardowego opakowania wchodzi papier, folia polipropylenowa, wkładka tekturowa i papier pokryty cienką warstwą aluminium. Niektóre składniki takiego opakowania mają krótki czas biodegradacji jak np. papier - rzędu paru miesięcy, zależnie od warunków, ale już np. aluminium czy folia polipropylenowa znacznie dłuższy - rzędu dziesiątków lub setek lat - zależnie od warunków.

Ogólna zasada mówi, że jeśli dany materiał podlega swobodnej utylizacji w ciągu bardzo długiego okresu czasu - tym samym jest on bardziej szkodliwy dla środowiska naturalnego poprzez jego nagromadzenie. Wyrzucając takie odpady – czy to we własnym gospodarstwie domowym, czy też w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – powinniśmy zwracać szczególną uwagę na to, gdzie i co wyrzucamy. W przypadku niedopałków papierosów i pustych opakowań po papierosach powinniśmy wyrzucać je w miejscach do tego przeznaczonych – k sze na śmieci i śmietniki to najwłaściwsze miejsce dla takich odpadków.

Dlatego też apelujemy do konsumentów naszych papierosów: wyrzucajcie puste paczki i niedopałki do miejsc do tego przeznaczonych.

Ochrona zdrowia w miejscu pracy

Chronimy zdrowie naszych pracowników i staramy się, by było ono jak najlepsze, stawiając jako priorytet dobrą kondycję fizyczną i umysłową. Staramy się, by praca nie miała negatywnych skutków dla zdrowia. Dzięki aktywnemu podejściu do tej kwestii pragniemy stać się liderem w tej dziedzinie.

Kontrola zagrożeń to integralny składnik naszego programu ochrony środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i opieki zdrowotnej w miejscu pracy. Zagrożenia bezpieczeństwa pracy są wszystkim znane, a ich skutki stają się natychmiast widoczne. Dlatego naszym priorytetem jest zdrowie pracowników. W większych zakładach zapewniamy usługi medyczne na ich terenie; w mniejszych – korzystamy z usług zewnętrznych lub miejscowej służby zdrowia.

Dzięki dyskusji prowadzonej z innymi firmami międzynarodowymi i traktowaniu ich jako pewne punkty odniesienia staramy się stale poprawiać nasz system ochrony zdrowia w pracy. Wprowadziliśmy nowe narzędzia mierzące osiągane postępy oraz opracowaliśmy programy poprawy, które mają nam umożliwić kolejne działania. Niektóre z nich, jak choćby program oceny zagrożeń w miejscu pracy, już zostały włączone do naszej polityki ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy i opieki zdrowotnej.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Głównym celem zarządzania procesem bezpieczeństwa jest „Zero wypadków i urazów w miejscu pracy”.

Nie stawiamy sobie cząstkowych celów sprowadzających się do zmniejszenia liczby wypadków w pracy, uznając, że takie podejście może zachęcać do tolerowania „dopuszczalnego” poziomu wypadkowości. Staramy się obniżyć jej wskaźnik dzięki aktywnemu zarządzaniu oraz technikom oceny ryzyka, które pozwalają wskazać niebezpieczne sytuacje i wyeliminować je, zanim jeszcze doprowadzą do wypadków.

Miernikiem osiąganych w tym względzie wyników jest międzynarodowy system pomiaru liczby utraconych dni pracy (LWC – Lost Workday Case) mierzony wskaźnikiem straconych dni pracy do ilości czasu przepracowanego (LWCIR - Lost Workdays Cases Incident Rate), umożliwiający porównanie naszych osiągnięć z konkurencją i innymi firmami międzynarodowymi.

Przypadek straconego dnia pracy (LWC)

LWC: Współczynnik Wypadkowości („Lost Workday Cases” – „Stracone Dniówki”) pozwala na porównywanie poziomu wypadkowości w różnych firmach Grupy British American Tobacco (różniących się liczbą pracowników, liczbą godzin pracy w tygodniu itp.) w różnych okresach.

Jest zdefiniowany w następujący sposób:

LWC = 200.000 x (N/EH);
gdzie:
N - liczba straconych dniówek,
EH - całkowita liczba godzin pracy przypadająca na jednego pracownika w okresie sprawozdawczym,
200.000 - współczynnik (tzw. baza) dla 100 pełnoetatowych pracowników (40 godzin w tygodniu, 50 tygodni w roku).

Wskaźnik LWC w British American Tobacco Polska w 2014 roku 17.

max
large
medium
small
mobile