Warunki korzystania z serwisu

Wstęp

Niniejszy serwis internetowy jest prowadzony przez British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami korzystania z serwisu („Warunki korzystania z serwisu”). Wejście na strony serwisu jest równoznaczne z akceptacją „Warunków korzystania z serwisu”. W przypadku braku zgody na związanie „Warunkami korzystania z serwisu” nie należy wchodzić na strony serwisu ani ich przeglądać.

Aby ułatwić zapoznanie się z „Warunkami korzystania z serwisu”, użyliśmy kilku definicji. Określenie „British American Tobacco ” oraz słowa „my”, „nas”, „nasz” oznaczają British American Tobacco Polska Trading spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, British American Tobacco Polska Spółka Akcyjna, a określenia „Grupa” i „Grupa British American Tobacco” oznaczają spółkę British American Tobacco p.l.c. oraz grupę spółek stanowiących jej bezpośrednie i pośrednie spółki zależne na całym świecie, w tym British American Tobacco Polska Trading spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, British American Tobacco Polska Spółka Akcyjna.

„Warunki korzystania z serwisu” składają się z kilku części, w tym niniejszego Wstępu. Na pozostałe części zamieszczone poniżej składa się nasza Polityka prywatności, Polityka plików cookie, informacja na temat linków zewnętrznych zamieszczonych w naszym serwisie, Postanowienia ogólne oraz Dane spółki. „Warunki korzystania z serwisu” są dostępne z każdej strony niniejszego serwisu.

Wszelkie zapytania i skargi dotyczące niniejszego serwisu należy kierować za pośrednictwem zakładki Skontaktuj się z nami lub na adres Działu ds. Korporacyjnych i Regulacyjnych British American Tobacco Polska Trading sp. z o.o., ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa.

Informacja o ochronie prywatności

Szanujemy Twoją prywatność i w związku z tym dokładamy wszelkich starań, by ją chronić. Prosimy uważnie zapoznać się z niniejszym dokumentem, gdyż określa on naszą „Politykę prywatności”, która zawiera informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe (w szczególności procedur ochrony prywatności, sposobu gromadzenia danych odwiedzających serwis, ich wykorzystywania, udostępniania, przekazywania i ochrony). Niniejsza informacja o ochronie prywatności ma zastosowanie do danych osobowych osób odwiedzających nasz serwis internetowy.

 • Na potrzeby obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych (w tym m.in. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie (UE) 2016/679) („RODO”), polskiej ustawy o ochronie danych osobowych  spółką odpowiedzialną za Twoje dane osobowe (Administratorem) będzie British American Tobacco Polska Trading sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-255, ul. Krakowiaków 48 („BAT” lub „my”).
 • Treść niniejszej Informacji o ochronie prywatności może okresowo ulegać zmianie. Prosimy o odwiedzanie naszego serwisu w celu uzyskania aktualnych informacji, ponieważ to w nim publikowane będą wszelkie zmiany.
 • Jeżeli nie zgadzasz się z którymś z elementów przedstawionych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, mogą Ci przysługiwać prawa, które omówiliśmy poniżej.
1) Dane odwiedzającego serwis, które są przez nas gromadzone

Podczas korzystania z naszego serwisu możemy prosić odwiedzającego o jego dane, w tym imię i nazwisko, adres, adres e-mail i inne informacje. Dane te wykorzystujemy w celu dostarczenia odwiedzającemu żądanych informacji lub udzielenia odpowiedzi na jego pytania.

W zależności od rodzaju danych osobowych, o których mowa, oraz podstaw, na jakich możemy je przetwarzać, jeżeli odwiedzający odmówi przekazania danych, możemy nie być w stanie zrealizować danego wniosku.

Aby uzyskać informacje na temat podstaw prawnych, na których się opieramy, by wykorzystywać i przetwarzać dane osobowe odwiedzających, prosimy zapoznać się z częścią „Podstawy prawne przetwarzania przez nas danych odwiedzającego serwis” poniżej.

2) Jak gromadzimy dane osobowe odwiedzającego serwis?

Istnieją trzy główne sposoby gromadzenia przez nas danych osobowych odwiedzającego serwis:

 1. Dane osobowe są uzyskiwane od odwiedzającego;
 2. Dane osobowe są uzyskiwane z innych źródeł; oraz
 3. Dane osobowe są gromadzone automatycznie.

Dane osobowe, które otrzymujemy od odwiedzającego:

Odwiedzający może udostępnić nam swoje dane na wiele sposobów. Oto one:

 • Formularz kontaktowy uzupełniany przez odwiedzającego;
 • Samodzielny kontakt ze strony odwiedzającego, zazwyczaj przez telefon, e-mail lub poprzez media społecznościowe; oraz/lub
 • Kontakt z naszej strony z odwiedzającym, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dane osobowe, które otrzymujemy z innych źródeł

Możemy potrzebować uzyskać więcej informacji na temat odwiedzającego z innych źródeł, w tym ogólnie od osób trzecich.

Dane osobowe gromadzone automatycznie

W momencie odwiedzenia naszego serwisu gromadzimy informacje techniczne, w tym adres IP komputera, z którego odwiedzający łączy się z Internetem, rodzaj i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, rodzaje i wersje wtyczek w przeglądarce, system operacyjny i platforma. Informacje te są przez nas wykorzystywane na potrzeby sprawozdawczości statystycznej w sposób, który nie pozwala na ich powiązanie z żadną konkretną osobą.

British American Tobacco Polska Trading sp. z o.o. nie będzie świadomie zbierać żadnych informacji o odwiedzających niniejszy serwis internetowy, mających poniżej osiemnastu lat. Jeżeli British American Tobacco Polska Trading sp. z o.o. poweźmie wiedzę, że osoba niepełnoletnia udostępniła jakiekolwiek informacje, zostaną one natychmiast usunięte z zasobów British American Tobacco Polska Trading sp. z o.o.

3) Dlaczego gromadzimy dane osobowe odwiedzającego serwis?

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe odwiedzającego z wielu powodów, w tym:

 • by móc odpowiedzieć na wszelkie zapytania i skontaktować się z odwiedzającym, gdy odwiedzający tego zażąda,
 • w ramach badań, które prowadzimy na potrzeby statystyczne,
 • by administrować naszą stroną na potrzeby wewnętrznych operacji, w tym rozwiązywania problemów, analizy danych, wykonywania testów, realizacji badań, a także na potrzeby statystyk i ankiet,
 • by zapewnić skuteczne działanie dostarczanego przez nas oprogramowania i usług IT (w tym odtwarzania awaryjnego),
 • z innych powodów jedynie za zgodą odwiedzającego.
4) Komu udostępniamy dane odwiedzającego serwis?

Dane osobowe odwiedzającego serwis będziemy udostępniać głównie po to, by mieć pewność, że przekazujemy odwiedzającemu najbardziej odpowiednie i aktualne informacje lub by móc bardzo szybko i sprawnie odpowiadać na wszelkie zapytania. Możemy udostępniać odwiedzającego dane następującym grupom:

 • innym podmiotom z grupy BAT, o ile będzie to konieczne, zgodnie z przepisami prawa w zakresie przekazywania danych;
 • w ramach odpowiedzi na uprawniony wniosek o udzielenie informacji wystosowany przez policję lub inne organy państwowe lub w celu zapobiegania oszustwom lub w celu wyegzekwowania lub ochrony praw i własności British American Tobacco lub jej spółek zależnych lub w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego pracowników British American Tobacco, jej zewnętrznych pośredników lub członków społeczeństwa;
 • zewnętrznym usługodawcom, którzy pełnią w naszym imieniu funkcje (w tym zewnętrznym konsultantom, dostawcom usług w zakresie wsparcia technicznego i IT, w ramach testów i prac rozwojowych na naszych systemach technologicznych) w sytuacji, gdy posiadamy odpowiednie umowy w zakresie przetwarzania danych (lub podobne zabezpieczenia);
 • jeżeli podmiot BAT połączy się z innym podmiotem lub spółką lub zostanie przez taki podmiot lub spółkę przejęty w przyszłości, możemy udostępnić dane osobowe odwiedzającego nowym właścicielom takiego podmiotu lub spółki (i powiadomić odwiedzającego o takim ujawnieniu); oraz
 • Mogą zaistnieć okoliczności, w których – ze względów strategicznych lub z innych powodów biznesowych – British American Tobacco zdecyduje się sprzedać, kupić, połączyć lub w inny sposób zreorganizować swoje przedsiębiorstwa w określonych krajach. W ramach takiej transakcji może dojść do ujawnienia danych osobowych na rzecz potencjalnego lub faktycznego nabywcy lub otrzymania takich danych od zbywającego. Zgodnie z zasadami, którymi kieruje się British American Tobacco, dokłada się wszelkich starań, by odpowiednio chronić dane osobowe w tego typu transakcjach.

Nie udostępniamy, nie wynajmujemy ani nie obracamy danymi odwiedzającego z osobami trzecimi dla celów marketingowych lub promocyjnych.

5) Jak długo przechowujemy dane osobowe odwiedzającego serwis?

Danych osobowych odwiedzającego nie będziemy przechowywać dłużej niż będzie to konieczne do realizacji celów, dla których te dane gromadzimy, chyba że uznamy, że jesteśmy na podstawie przepisów prawa lub innych regulacji zobowiązani do ich zachowania (np. na wniosek organu podatkowego lub w związku z planowanym postępowaniem sądowym).

Usuniemy dane osobowe odwiedzającego z naszych systemów, gdy nie będą one już musiały być przechowywane.

6) Jak chronimy dane osobowe odwiedzającego serwis?

Dokładamy starań, by chronić dane odwiedzającego. Dlatego wprowadzamy odpowiednie środki, mające na celu zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych odwiedzającego i niewłaściwemu wykorzystaniu tych danych.

Zapewniamy, że podejmujemy wszelkie zasadne i odpowiednie kroki, by chronić znajdujące się w naszym posiadaniu dane osobowe przed niewłaściwym wykorzystaniem, utratą lub nieuprawnionym dostępem. Czynimy to dzięki szeregu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w tym środkom w zakresie szyfrowania i planom dotyczącym odtwarzania awaryjnego.

Niestety zawsze istnieje ryzyko związane z przesyłaniem danych wszelkimi kanałami internetowymi. Odwiedzający przesyła dane za pośrednictwem Internetu wyłącznie na swoje własne ryzyko. Choć dołożymy wszelkich starań, by chronić dane osobowe odwiedzającego, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych odwiedzającego przesyłanych przez Internet i nie zapewniamy bezpieczeństwa żadnych informacji, w tym danych osobowych, które odwiedzający przesyła nam przez Internet.

Prosimy o niezwłoczną informację jeżeli odwiedzający podejrzewa, że doszło do niewłaściwego wykorzystania, utraty lub nieuprawnionego dostępu do jego danych osobowych. W pierwszej kolejności prosimy o zgłaszanie wątpliwości, korzystając z zakładki „Kontakt”. Po zbadaniu sprawy skontaktujemy się z Państwem w najszybszym możliwym terminie, by poinformować o dalszych krokach.

7) Prawa odwiedzającego serwis

Odwiedzającemu przysługuje wiele praw w związku z danymi, jakie na jego temat posiadamy. Zostały one przedstawione poniżej.

Prawo do sprzeciwu

Odwiedzający ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych jeżeli dane te są przez nas przetwarzane z jednej z następujących przyczyn:

 • mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych (więcej informacji znajduje się w pkt. 10 poniżej);
 • przetwarzamy dane, by móc zrealizować zadanie wykonywane w interesie publicznym lub w ramach działań organów publicznych; lub
 • przetwarzamy dane dla celów naukowych, historycznych, badawczych lub statystycznych.
Prawo do cofnięcia zgody

Jeżeli uzyskaliśmy zgodę odwiedzającego na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkretnych działań, odwiedzający może wycofać swoją zgodę w każdym czasie, po czym nie będziemy już wykorzystywać jego danych do tego celu, o ile nie uznamy, że istnieje inna podstawa prawna uzasadniająca dalsze przetwarzanie jego danych w tym celu, w którym to przypadku odwiedzający zostanie poinformowany o zaistnieniu takich okoliczności.

Wnioski osób, których dane dotyczą, o udostępnienie danych

Odwiedzający może w każdym czasie zwrócić się z wnioskiem o przekazanie kopii danych, które na jego temat posiadamy i zażądać ich zmiany, aktualizacji lub usunięcia. Jeżeli udzielimy odwiedzającemu dostępu do danych, które na jego temat posiadamy, nie będziemy z tego tytułu pobierać żadnych opłat, chyba że będzie to dozwolone na mocy prawa. Jeżeli odwiedzający zażąda wydania dalszych kopii danych, możemy obciążyć odwiedzającego uzasadnionymi kosztami administracyjnymi.  W dozwolonych prawem przypadkach możemy odmówić realizacji wniosku złożonego przez odwiedzającego. Jeżeli odmówimy realizacji takiego wniosku, będzie to zawsze miało miejsce z podaniem przyczyn odmowy.

Prawo do usunięcia danych

Odwiedzającemu przysługuje prawo do zwrócenia się z wnioskiem o usunięcie danych osobowych w określonych okolicznościach. Zasadniczo prawo to przysługuje wtedy, gdy:

 • dane nie są już niezbędne;
 • odwiedzający wycofał swoją zgodę na wykorzystywanie przez nas swoich danych i nie ma innego ważnego powodu dalszego przetwarzania danych;
 • dane były przetwarzane bezprawnie;
 • usunięcie danych jest konieczne w celu wypełnienia zobowiązań przewidzianych prawem; lub
 • odwiedzający sprzeciwia się przetwarzaniu danych, a my nie jesteśmy w stanie wykazać istnienia nadrzędnej podstawy uzasadniającej dalsze przetwarzanie danych.

Prawo do odmowy zastosowania się do wniosku odwiedzającego o usunięcie danych będzie nam przysługiwać w ograniczonym zakresie i zawsze będziemy informować o przyczynach takiej odmowy.

Realizując zasadny wniosek o usunięcie danych podejmiemy wszystkie racjonalnie możliwe kroki, by usunąć odpowiednie dane.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

W pewnych okolicznościach odwiedzający ma prawo zwrócić się z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych. Na przykład wtedy, gdy kwestionuje poprawność jego danych osobowych, które posiadamy lub sprzeciwia się przetwarzaniu przez nas swoich danych osobowych na potrzeby realizacji naszych uzasadnionych interesów. Jeżeli udostępniliśmy dane osobowe odwiedzającego osobom trzecim, powiadomimy te osoby o ograniczeniu przetwarzania, o ile nie będzie to niemożliwe lub nie będzie wymagać nieproporcjonalnego wysiłku. Powiadomimy odwiedzającego z wyprzedzeniem o zniesieniu ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych

Odwiedzającemu przysługuje prawo do zwrócenia się z wnioskiem o sprostowania nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych, które na jego temat posiadamy. Jeżeli udostępniliśmy takie dane osobowe osobom trzecim, powiadomimy te osoby o sprostowaniu, o ile nie będzie to niemożliwe lub nie będzie wymagać nieproporcjonalnego wysiłku. Odwiedzający może również zwrócić się z wnioskiem o przekazanie danych osób trzecich, którym udostępniliśmy jego nieprawidłowe lub niepełne dane osobowe. Jeśli uznamy za zasadne, by odmówić realizacji wniosku odwiedzającego, przedstawimy powody, dla których podjęliśmy taką decyzję.

Prawo do przenoszenia danych

Jeśli odwiedzający tak zdecyduje, przysługuje mu prawo do przenoszenia jego danych osobowych między usługodawcami. W praktyce oznacza to, że odwiedzający może przenieść dane, które na jego temat posiadamy, do osoby trzeciej. Aby umożliwić odwiedzającemu dokonanie tej czynności, przekażemy mu jego dane w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, tak by odwiedzający mógł te dane przenieść. Możemy również bezpośrednio przenieść dane w imieniu odwiedzającego.

Prawo do wniesienia skargi

Odwiedzający ma również prawo do wniesienia skargi do lokalnego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Poniżej znajdują się dane kontaktowe tego organu:

 • Telefon: 22 531 03 00
 • Email: kancelaria@giodo.gov.pl
 • Adres: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Jeśli odwiedzający chciałby skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw lub wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w przypadkach, w których zgoda stanowi dla nas podstawę prawną przetwarzania danych osobowych), prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w naszym serwisie. Informujemy, że możemy prowadzić rejestr korespondencji z odwiedzającym na potrzeby rozwiązywania wszelkich zgłaszanych przez niego problemów.

8) Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych odwiedzającego serwis.

Spółka British American Tobacco Polska Trading spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych odwiedzającego serwis.

W przypadku jakichkolwiek uwag lub sugestii dotyczących niniejszej Informacji o ochronie prywatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w naszym serwisie. Poważnie podchodzimy do kwestii prywatności. Skontaktujemy się z Państwem w najszybszym możliwym terminie.


9)  Jak przechowujemy i przekazujemy dane odwiedzającego serwis poza granicami kraju?

Dane osobowe odwiedzającego mogą być przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego podmiotom, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

Chcemy mieć pewność, że dane osobowe odwiedzającego są przechowywane i przekazywane w sposób bezpieczny. Będziemy zatem przekazywać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) (tj. Państwa Członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein) tylko wtedy, gdy takie działanie będzie zgodne z przepisami prawa w zakresie ochrony danych i środki służące do przekazania danych będą posiadać odpowiednie zabezpieczenia w odniesieniu do danych odwiedzającego, na przykład:

 • na podstawie wewnątrzgrupowej umowy pomiędzy podmiotami z grupy BAT, zawierającej aktualne standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską w odniesieniu do przekazywania danych osobowych przez administratorów danych w EOG na rzecz administratorów danych i podmiotów przetwarzających w jurysdykcjach, w których nie obowiązują odpowiednie przepisy w zakresie ochrony danych;
 • na podstawie umowy dotyczącej przekazywania danych zawartej z osobą trzecią, zawierającej aktualne standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską w odniesieniu do przekazywania danych osobowych przez administratorów danych w EOG na rzecz administratorów danych i podmiotów przetwarzających w jurysdykcjach, w których nie obowiązują odpowiednie przepisy w zakresie ochrony danych; lub
 • przekazując dane odwiedzającego podmiotowi będącemu sygnatariuszem Programu Tarcza Prywatności UE-USA w zakresie przekazywania danych osobowych przez podmioty w UE na rzecz podmiotów w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub jakiejkolwiek innej równoważnej umowy obowiązującej w innej jurysdykcji; lub
 • przekazując dane odwiedzającego do kraju, o którym Komisja Europejska stwierdziła, że poziom obowiązujących w tym kraju przepisów w zakresie ochrony danych jest odpowiedni; lub
 • w przypadku, gdy będzie to konieczne w celu zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy nami a osobą trzecią i takie przekazanie będzie w interesie odwiedzającego na potrzeby związane z przedmiotową umową (np. jeżeli będziemy musieli przekazać dane odwiedzającego dostawcy świadczeń z siedzibą poza EOG); lub
 • w przypadku, gdy odwiedzający wyraził zgodę na przekazanie danych.

Jeżeli będziemy przesyłać dane osobowe odwiedzającego poza EOG, a standardy w zakresie ochrony danych w danym kraju lub na danym terytorium nie będą odpowiednie, wówczas podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, by zapewnić, że dane odwiedzającego są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką prywatności.

10) Podstawy prawne przetwarzania przez nas danych odwiedzającego serwis

Dane osobowe odwiedzającego możemy zgodnie z prawem przetwarzać na wiele różnych sposobów. Zostały one przedstawione poniżej.

Gdy mamy uzasadniony interes w wykorzystywaniu danych odwiedzającego

Jesteśmy uprawnieni do wykorzystywania danych osobowych odwiedzającego jeśli leży to w naszym interesie i jeśli interes ten nie powoduje potencjalnego uszczerbku po stronie odwiedzającego.

Uważamy, że wykorzystywanie danych osobowych odwiedzającego leży w naszym uzasadnionym interesie m.in. w następujących przypadkach:

 • gdy celem jest lepsze zrozumienie osób odwiedzających nasz serwis i dostarczanie im bardziej odpowiednich informacji i usług;
 • gdy celem jest zapewnienie skutecznego działania naszego serwisu;
 • gdy celem jest utrzymanie bezpieczeństwa naszych systemów i zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi lub cyberatakom; oraz

uważamy, że żadne z działań opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności nie spowoduje żadnego uszczerbku po stronie odwiedzającego. Odwiedzający ma jednak prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu przez nas swoich danych osobowych na tej podstawie. Szczegółowe informacje na temat wyrażenia takiego sprzeciwu znajdują się w pkt. 7 powyżej.

Gdy odwiedzający wyraża zgodę na wykorzystywanie przez nas jego danych osobowych

Jesteśmy uprawnieni do wykorzystywania danych odwiedzającego po uzyskaniu jego wyraźnej zgody. Aby zgoda odwiedzającego była ważna:

 • musi być wyrażona dobrowolnie bez żadnego nacisku z naszej strony;
 • odwiedzający musi wiedzieć na co się zgadza – zadbamy o to, by udzielić odwiedzającemu wystarczających informacji;
 • odwiedzający powinien każdorazowo udzielać osobnych zgód w konkretnych sprawach – będziemy unikać łączenia ze sobą zgód, by odwiedzający dokładnie wiedział na co się zgadza; oraz
 • zgoda odwiedzającego musi być wyrażona w drodze jednoznacznej i potwierdzającej czynności – najprawdopodobniej przedstawimy odwiedzającemu pole, które będzie musiał zaznaczyć, by wymóg w tym zakresie został spełniony w sposób wyraźny i jednoznaczny.

Po zarejestrowaniu się w naszym serwisie, odwiedzający jest proszony o wyrażenie konkretnych zgód, by umożliwić nam korzystanie z jego danych w określony sposób. Jeżeli w przyszłości będziemy potrzebować zgody odwiedzającego w innym celu, przekażemy mu w tym zakresie odpowiednie informacje, by mógł zdecydować czy chce wyrazić swoją zgodę.

Odwiedzający ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Szczegółowe informacje na temat wycofania zgody znajdują się w pkt. 7 powyżej.

Gdy wykorzystanie danych osobowych odwiedzającego jest konieczne na potrzeby wykonania naszych obowiązków wynikających z umowy zawartej z odwiedzającym

Jesteśmy uprawnieni do wykorzystywania danych osobowych odwiedzającego, gdy jest to konieczne w celu wykonania umowy zawartej z odwiedzającym.

Na przykład gdy musimy uzyskać adres e-mail odwiedzającego, by być w stanie przekazywać powiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, o które zawnioskował odwiedzający.

Gdy przetwarzanie danych jest konieczne na potrzeby wykonania naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa

Oprócz obowiązków względem odwiedzającego wynikających z umów, mamy również inne obowiązki wynikające z przepisów prawa, które musimy wypełniać. Jesteśmy uprawnieni do wykorzystywania danych osobowych odwiedzającego jeżeli podjęcie takiego działania jest konieczne w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Linki do zewnętrznych serwisów internetowych

Niniejszy serwis internetowy zawiera linki do zewnętrznych serwisów internetowych, które podlegają własnym regulaminom i politykom prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość tych serwisów i zalecamy zapoznanie się z ich regulaminem przed przekazaniem jakichkolwiek informacji o sobie. Linki te są zamieszczone wyłącznie dla wygody odwiedzającego. Nie stanowią one wyraźnej ani dorozumianej rekomendacji danej firmy, produktów lub usług, a co za tym idzie British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność treści lub bezpieczeństwo działań prowadzonych w takich serwisach internetowych. Odwiedzający przyjmuje do wiadomości, że nie jesteśmy odpowiedzialni – bezpośrednio lub pośrednio – za jakiekolwiek szkody, straty lub koszty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem przez odwiedzającego na treściach, towarach lub usługach udostępnianych na takich serwisach internetowych. Odwiedzający korzysta z takich serwisów wyłącznie na własne ryzyko.

Jeżeli odwiedzający zdecyduje się wejść do zewnętrznych serwisów internetowych za pomocą linka znajdującego się w naszym serwisie, serwisy te mogą zapisać plik cookie. British American Tobacco nie posiada żadnej kontroli nad wykorzystaniem tych plików, w związku z czym odwiedzający powinien zapoznać się z warunkami korzystania z serwisu i polityką plików cookie danego serwisu zewnętrznego, aby uzyskać dalsze informacje.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy serwis internetowy jest udostępniany za darmo, bez żadnych gwarancji lub rękojmi, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej. Informacje zawarte w niniejszym serwisie są przeznaczone są wyłącznie do celów informacyjnych.
 2. Z wyjątkiem wyraźnych postanowień w tym przedmiocie zawartych w niniejszym serwisie, British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści lub korzystanie przez odwiedzającego z jakichkolwiek stron internetowych lub za jakiekolwiek wiadomości wysłane do odwiedzającego lub przez niego otrzymane.
 3. Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej wykorzystywane w ramach niniejszego serwisu przysługują British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. i/lub jej licencjodawcom. Odwiedzający nie nabywa żadnych praw do serwisu poza ograniczonym prawem korzystania z serwisu zgodnie z niniejszymi „Warunkami korzystania z serwisu”. Odwiedzający nie może oferować sprzedaży, sprzedawać lub rozpowszechniać na dowolnym nośniku jakiejkolwiek części niniejszego serwisu internetowego lub jego treści. Odwiedzający może jednak drukować i pobierać informacje i treści z serwisu, wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych „Warunkach korzystania z serwisu” odwiedzający nie może udostępniać jakiejkolwiek części niniejszego serwisu w ramach innego serwisu internetowego poprzez pobieranie danych z hiperłączy w Internecie (scraping, crawling, framing) lub w inny sposób, chyba że został do tego upoważniony na piśmie przez British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o.
 4. Odwiedzający nie może korzystać z niniejszego serwisu do celów niezgodnych z prawem, a w szczególności zobowiązuje się, że nie będzie wysyłać, używać, kopiować, publikować lub pozwalać na publikowanie jakichkolwiek treści, które są oszczercze, nieprzyzwoite, obraźliwe, niecenzuralne lub naruszają prywatność innej osoby. Odwiedzający zobowiązuje się nie wysyłać żadnych niezamówionych materiałów promocyjnych lub reklamowych, spamu lub podobnych materiałów lub masowych wiadomości, które mogą zakłócać działanie niniejszego serwisu lub korzystanie z tej strony przez innych odwiedzających.
 5. British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ulepszenia, modyfikacji, zmiany, zawieszenia lub stałego wstrzymania – w dowolnym czasie i bez powiadomienia – całości lub jakiejkolwiek części niniejszego serwisu internetowego oraz do ograniczenia lub uniemożliwienia dostępu do niego.
 6. Odwiedzający niniejszym zobowiązuje się zwolnić British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. z odpowiedzialności z tytułu wszelkich kosztów, roszczeń, strat i szkód (w tym kosztów sądowych i honorariów prawników) poniesionych lub zasądzonych przeciwko British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. w wyniku niewłaściwego wykorzystania niniejszego serwisu internetowego przez odwiedzającego lub naruszenie niniejszych „Warunków korzystania z serwisu”.
 7. W przypadku naruszenia przez odwiedzającego niniejszych „Warunków korzystania z serwisu” British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. może zawiesić lub zablokować dostęp do serwisu i odmówić dalszego korzystania z niego przez odwiedzającego.
 8. British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. UDOSTĘPNIA NINIEJSZY SERWIS W TAKIM STANIE, W JAKIM JEST, I W MIARĘ JEGO DOSTĘPNOŚCI, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI – WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH – DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA SERWISU, RZETELNOŚCI INFORMACJI LUB PRODUKTÓW CZY USŁUG, DO KTÓRYCH ODNIESIENIA ZAWIERA NINIEJSZY SERWIS (W ZAKRESIE, W JAKIM TAKIE GWARANCJE MOGĄ ZOSTAĆ WYŁĄCZONE ZGODNIE Z WŁAŚCIWYM PRAWEM). Z WYJĄTKIEM USZKODZENIA CIAŁA LUB ŚMIERCI SPOWODOWANYCH NIEDBALSTWEM LUB CHĘCIĄ POPEŁNIENIA OSZUSTWA, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. ANI ŻADNA INNA SPÓŁKA GRUPY BRITISH AMERICAN TOBACCO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY – O CHARAKTERZE KONTRAKTOWYM, DELIKTOWYM (W TYM NIEDBALSTWO) LUB INNYM, BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE (W TYM MIĘDZY INNYMI BEZPOŚREDNIĄ LUB POŚREDNIĄ UTRATĘ ZYSKÓW), WYNIKOWE, WTÓRNE LUB NADZWYCZAJNE – KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z ODWIEDZENIA LUB KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO SERWISU. WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM PRZYSŁUGUJĄCYM ODWIEDZAJĄCEMU W TYM ZAKRESIE JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z SERWISU.
 9. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych „Warunków korzystania z serwisu” okaże się niewykonalne w świetle prawa, pozostanie to bez wpływu na pozostałe postanowienia.
 10. Niniejsze „Warunki korzystania z serwisu” regulują nasze relacje z odwiedzającym i stanowią całość porozumienia między nami.
 11. Prawem właściwym dla niniejszych „Warunków korzystania z serwisu” i zawartości niniejszego serwisu jest prawo polskie i polskie sądy mają wyłączną jurysdykcję.

Dane spółki

British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. jest zarejestrowana w przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000328269 Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa.

Numer infolinii: 800 610 610 

NIP 5222917210, Regon 141817884

Wszelkie oficjalne zawiadomienia należy przesyłać na wskazany powyżej adres. Wszelką inną korespondencję dotyczącą niniejszego serwisu (w tym wszelkie zapytania lub skargi) prosimy przesyłać na adres Działu ds. Korporacyjnych i Regulacyjnych British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o., Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa.

max
large
medium
small
mobile