Regulacje

Stawiamy sobie wysokie wymagania i uważamy, że inni powinni pójść w nasze ślady. Tylko odpowiednie regulacje mogą zagwarantować wysokie standardy całej naszej branży.

Standardy i regulacje

Podchodzimy odpowiedzialnie do sprzedaży naszych produktów. Nie ulega żadnej wątpliwości, że są one przeznaczone wyłącznie dla pełnoletnich konsumentów i młodzież nie powinna mieć do nich dostępu.

Przykładamy olbrzymią wagę do standardów bezpieczeństwa naszych produktów. Na całym świecie wprowadziliśmy restrykcyjne wymogi dla wszystkich działań marketingowych, aby mieć pewność, że nasza oferta jest adresowana wyłącznie do pełnoletnich konsumentów. Chcielibyśmy, aby nasze wysokie standardy stały się powszechne w całej branży i posłużyły za podstawę przyszłych regulacji. Otwarcie dzielimy się naszym podejściem, wiedzą i doświadczeniem z podmiotami branżowymi, z rządowymi komitetami doradczymi, z instytucjami normalizacyjnymi i innymi kluczowymi interesariuszami.

Rządy państw powinny współpracować z branżą przy tworzeniu prawa, gdyż tylko w ten sposób powstają prawdziwie efektywne regulacje. Prawo istotnie wpływa na naszą działalność, stąd mamy do odegrania uzasadnioną rolę w procesie jego tworzenia. Chcemy być częścią debaty, która kształtuje nasze otoczenie i możemy mieć w nią wartościowy wkład.

Regulacje oparte na dowodach, a nie opiniach

Nie jesteśmy przeciwni uregulowaniu produktów nowych kategorii. Wręcz odwrotnie, wierzymy, że to klucz do tego, by stworzyć podatny grunt dla zrównoważonego rozwoju. Wspólnie z interesariuszami na całym świecie aktywnie postulujemy o wyważone regulacje, które zapewnią dostępność produktów nowych kategorii, najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa, umożliwią informowanie o potencjalnie mniejszym ryzyku, zapewnią także przystępność cen dla konsumentów przy odpowiednim opodatkowaniu i będą chronić osoby niepełnoletnie.

Przepisy dotyczące produktów nowej kategorii wciąż ewoluują. Potrzebny jest bardziej kompleksowy, oparty na dowodach nadzór nad tym szybko rozwijającym się sektorem. Na całym świecie istnieją organy regulacyjne, które uchwalają postępowe przepisy, które umożliwiają dorosłym palaczom przejście na produkty nowej kategorii i zachęcają je, oraz inne organy regulacyjne, które podchodzą do nich z większą ostrożnością. W miarę rozwoju nauki i dowodów potwierdzających potencjał tych produktów w zakresie redukcji szkód, spodziewamy się, że więcej krajów przyjmie progresywne przepisy, jeszcze bardziej przyspieszając rozwój produktów nowych kategorii. Kluczem do opracowania skutecznych polityk mających na celu jak najszybsze przyspieszenie redukcji szkód wywołanych spożyciem tytoniu jest dialog obejmujący interesariuszy i całe społeczeństwo, w tym organy regulacyjne, decydentów, konsumentów i przemysł. Wszelkie regulacje dotyczące produktów nowych kategorii powinny opierać się na dowodach naukowych, a nie na opiniach. Odpowiedzialne, poparte naukowo i dobrze przemyślane regulacje są niezbędne, aby dorośli konsumenci mogli z ufnością korzystać z tych produktów, a rządy i organy dbające o zdrowie publiczne mogły mieć pewność, że są one wytwarzane zgodnie z wysokimi standardami bezpieczeństwa i jakości.

Nasze Zasady Zaangażowania (Principles for Engagement) już od dawna definiują, jak musi być prowadzony dialog z organami regulacyjnymi - otwarcie, z zachowaniem transparentności i integralności. Oferujemy dane, pomysły i praktyczne rozwiązania, które wesprą rozwój regulacji opartych na dowodach, np. dla produktów nowych kategorii, oraz wskazujemy priorytety działań takie jak zwalczanie nielegalnego handlu.

max
large
medium
small
mobile