Ekologia i ochrona środowiska

Przestrzegamy międzynarodowych zasad postępowania dotyczących ochrony środowiska.

Jesteśmy globalną firmą, co oznacza, że mamy globalny zasięg. Zmniejszenie oddziaływania na środowisko jest dla nas priorytetem i dotyczy każdego człowieka, który dla nas pracuje.

Zdajemy sobie sprawę, że nasza działalność ma wpływ na środowisko i dlatego przestrzegamy międzynarodowych zasad postępowania, jeśli chodzi o ochronę środowiska. Systemy zarządzania środowiskiem stosowane przez BAT są oparte na międzynarodowych standardach,  w tym m.in. o wymagania normy ISO 14001.

Od wielu lat nasze programy ochrony środowiska obejmują takie działania jak oszczędzanie energii, wody, gospodarkę odpadami i zrównoważone rolnictwo. Istotnym aspektem tych programów jest ograniczenie emisji tlenków węgla, którym przypisuje się efekt cieplarniany.

Zmiany klimatyczne są jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego świata. Ich konsekwencje będą silnie odczuwalne w nadchodzących latach. Wpłyną na środowisko, społeczności, w których działamy, na naszą działalność i łańcuch naszych dostaw. Polegamy na zasobach naturalnych, aby wytwarzać nasze produkty, a więc ochrona tych zasobów, wsparcie ludzi z łańcucha dostaw i gotowość wobec tego, co przyniesie przyszłość, są kluczowe dla zrównoważonego rozwoju naszego biznesu. Dlatego też planujemy przyspieszyć realizację naszych dotychczasowych celów środowiskowych do 2025 roku i osiągnąć neutralność wobec efektu cieplarnianego do 2030 roku.

Zarządzanie środowiskiem naturalnym

W fabryce w Augustowie wdrożyliśmy i stale utrzymujemy System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015, System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001:2015, System Zarządzania Energią zgodny z ISO 50001:2018 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z wymaganiami normy  OHSAS50001:2018, w wyniku czego ustanowiliśmy Zintegrowany System Zarządzania.

Zintegrowany System Zarządzania stanowi nierozerwalną całość z innymi systemami zarządzania i pracy wprowadzonymi w celu ciągłego zwiększania efektywności i optymalizacji naszej produkcji, t.j. Integrated Work System (IWS).

Nasze działania w kwestii ochrony środowiska w Augustowie, gdzie znajduje się jedna z naszych fabryk, obejmują następujące podstawowe obszary:

Ochrona powietrza

Dzięki budowie stacji gazu skroplonego, zamieniliśmy olej opałowy na gaz, zmniejszając emisję do atmosfery zanieczyszczeń, takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, pyły. W konsekwencji nasza augustowska fabryka nie ma problemu z utrzymaniem emisji na poziomie niższym niż emisja dopuszczalna, określona w przepisach ochrony środowiska.

Instalacja pochłaniania odorów przy krajalni przyczyniła się z kolei do zmniejszenia emisji pyłów i uciążliwych zapachów powstających w procesie przygotowania krajanek tytoniowych.

Ochrona wód

Przebudowaliśmy sieć kanalizacyjną i wodociągową; wszystkie ścieki z terenu zakładu kierowane są teraz do systemu kanalizacji i miejskiej oczyszczalni, która po modernizacji posiada trzystopniowy system oczyszczania ścieków z usuwaniem biogenów. Dodatkowo zainstalowaliśmy separatory klejów i innych związków chemicznych, które powodują, że ścieki zawierające takie związki są dodatkowo podczyszczane zanim trafią do sieci miejskiej i oczyszczalni.

Dodatkowo wprowadziliśmy Międzynarodowy Standard Zarządzania Gospodarką Wodną - Standard AWS (Alliance for Water Stewardship). To globalnie obowiązujący, prestiżowy certyfikat promujący odpowiedzialne podejście do zarządzania zasobami wodnymi oraz do ich ochrony. Wdrażając zasady AWS, rozwiniemy zrównoważoną gospodarkę wodną w naszej najbliższej okolicy, nie tylko na terenie fabryki. Standard zostanie wdrożony we wszystkich fabrykach Grupy BAT do 2025 roku.

British American Tobacco Polska SA_Zobowiązanie AWS (71 kb) 

Raport roczny AWS 2022 (7,172 kb) 

Gospodarka odpadami

Wprowadziliśmy segregację odpadów. Wszystkie surowce nadające się do ponownego wykorzystania są zbierane selektywnie i sprzedawane firmom przetwórczym. Znacząca część odpadów produkcyjnych jest przekazywana do kompostowania lub spalania z odzyskiem energii. W konsekwencji, poziom recyklingu odpadów produkcyjnych z fabryki w Augustowie wynosi 100%.

Efektywność energetyczna

Poprzez integrację zarządzania energią z praktyką biznesową, fabryka ustanowiła procesy ciągłej poprawy wyniku energetycznego. Ma to wymierny wpływ na osiąganie ogólnych celów w zakresie łagodzenia zmiany klimatu, poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Fabryka w Augustowie jest także w 100% zasilana energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych, co potwierdzają tzw. gwarancje pochodzenia.

Ochrona zdrowia w miejscu pracy

Zawsze było dla nas jasne, że ludzie, których zatrudniamy, są kluczem naszego sukcesu. Bez nich nie bylibyśmy w stanie realizować naszej strategii i budować lepszego jutra dla wszystkich naszych interesariuszy.

Dążymy do tego, aby zapewnić bezpieczne środowisko pracy i jak najlepsze warunki zdrowotne wszystkim naszym pracownikom i wykonawcom. Skupiamy się na tym, aby budować otwartą i przyjazną kulturę pracy – taką, która przyciąga i angażuje różnorodnych, utalentowanych ludzi, pomaga kształcić nowych liderów, zapewnia satysfakcjonujące, odpowiedzialne miejsce pracy. Różnorodność od dawna stanowiła jeden z fundamentów naszej kultury i wciąż pozostaje częścią naszego etosu działania.

Chronimy zdrowie naszych pracowników i staramy się, by było ono jak najlepsze, stawiając jako priorytet dobrą kondycję fizyczną i umysłową. Dbamy o to, by praca nie miała negatywnych skutków dla zdrowia. Zapewniamy opiekę medyczną i dodatkowe ubezpieczenia, programy wspierające zdrowy styl życia i aktywność fizyczną. Wspieramy także inicjatywy przyjazne rodzinom, które pomagają zachować równowagę między pracą a życiem prywatnym, takie jak elastyczny czas pracy czy pomoc w opiece nad dziećmi.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Głównym celem zarządzania procesem bezpieczeństwa w całej Grupie BAT jest „zero wypadków”.  

Nie stawiamy sobie cząstkowych celów sprowadzających się do zmniejszenia liczby wypadków w pracy, uznając, że takie podejście może zachęcać do tolerowania „dopuszczalnego” poziomu wypadkowości. Staramy się obniżyć jej wskaźnik dzięki aktywnemu zarządzaniu oraz technikom oceny ryzyka, które pozwalają wskazać niebezpieczne sytuacje i wyeliminować je, zanim jeszcze doprowadzą do wypadków. Zagrożenia bezpieczeństwa pracy są wszystkim znane, a ich skutki stają się natychmiast widoczne. Dlatego naszym priorytetem jest zdrowie pracowników.

Rozwinęliśmy procedury bezpieczeństwa dostosowane do konkretnych obszarów, szczególnie tych obarczonych wysokim ryzykiem. W przypadku produkcji nasz program prewencji został stworzony przede wszystkim tak, by zapobiegać wypadkom w trakcie wykorzystywania sprzętu i maszyn. Wdrożyliśmy także kompleksowy program szkoleń i procedur bezpieczeństwa, aby przeciwdziałać wypadkom drogowym i atakom na naszych pracowników pracujących w dziale handlowym.

Szczegółowo analizujemy wszystkie poważne wypadki. Dochodzenie przyczyn pozwala nam wyciągnąć wnioski i wdrożyć taki plan działania, który uchroni nas przed podobnymi zdarzeniami w przyszłości.

max
large
medium
small
mobile